Sias Koffee Roaster

Guatemala SHB EP Unex fully washed 200g

Tasting Notes
fruity
orange
Roast Level
Light
Medium-light
Medium
Medium-dark
Dark
Type
Single Origin
Blend
Espresso

เอกลักษณ์ มีความหวานและมีความเปรี้ยวตามธรรมชาติที่เป็นไปในทางผลไม้ตระกูลส้ม ยิ่งคั่วอ่อนจะสัมผัสรสชาติหวานและเปรี้ยวได้ชัดเจน
Process : Washed
Varietals. : Bourbon, Typica
ขนาด 200 กรัม

×
Welcome Newcomer